ابزار‌ها

محاسبه گر مالیات نقل و انتقال ملک

سوالات متدوال در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک برای خرید و فروش یا پیش خرید ملک

مالیات نقل و انتقال چیست؟

مالیات نقل و انتقال ملک مالیاتی است که خریدار جدید آن را در هنگام نقل و انتقال سند می‌پردازد. نرخ پرداخت مالیات نقل و انتقال در استان بریتیش کلمبیا به صورت ۱٪ در ۲۰۰،۰۰۰ دلار اول، ۲٪ از مابقی مبلغ تا سقف ۲ میلیون دلار و اگر مبلغ خرید ملک بیشتر از ۲ میلیون دلار باشد، ۳٪ از باقیمانده مبلغ تا سقف ۳ میلیون دلار و اگر مبلغ خرید بیش از ۳ میلیون دلار باشد، مقدار ۲٪ مالیات برای مابقی مبلغ محاسبه می‌گردد. این مالیات فقط یکبار توسط خریدار پرداخت می‌گردد و هربار که ملک خرید و فروش می‌شود مجدداً توسط خریدار بعدی باید پرداخت شود.

تفاوت مالیات نقل و انتقال با مالیات سالیانه ملک چه می‌باشد؟

مالیات سالیانه ملک مالیاتی است که توسط شهرداری هر منطقه تعیین می‌گردد و هر ساله باید پرداخت شود، در حالی که مالیات نقل و انتقال، یک مالیات استانی است و فقط یک بار در هنگام خرید و فروش ملک در زمان انتقال سند باید توسط خریدار پرداخت شود.

چه کسی مالیات نقل و انتقال ملک را می‌پردازد؟

در اکثر موارد خریدار جدید مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک می‌باشد.

مالیات نقل و انتقال ملک چه زمانی باید پرداخت شود؟

شما به عنوان خریدار جدید (صاحب جدید ملک) مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال در روز تکمیل معامله و سند زدن در محضر هستید. خریدار باید بودجه‌ای برای مالیات نقل و انتقال سند و هزینه‌های دفترخانه را از قبل در نظر بگیرد و آن را محاسبه کند.

یک مثال برای نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال:

در نظر بگیریم که قیمت خرید ملک ۸۰۰،۰۰۰ دلار می‌باشد، ۱٪ مالیات برلی ۲۰۰،۰۰۰ دلار اول معادل ۲۰۰۰ دلار، سپس ۲٪ از مابقی مبلغ تا سقف ۲ میلیون دلار که به صورت: ۸۰۰،۰۰۰ - ۲۰۰،۰۰۰ = ۶۰۰،۰۰۰ × ۲٪ = ۱۲،۰۰۰ محاسبه می‌گردد، بنابراین مالیات نقل و انتقال این ملک ۸۰۰،۰۰۰ دلاری ۱۴،۰۰۰ دلار (۱۲۰۰۰+ ۲،۰۰۰) می‌باشد.

نحوه محاسبه

نرخ کلی مالیات بر انتقال املاک:

  • 1% ارزش بازار منصفانه تا 200000 دلار و شامل.
  • 2% ارزش بازار منصفانه بیشتر از 200،000 $ و حداکثر تا 2،000،000 $.
  • 3% ارزش بازار منصفانه بیشتر از 2،000،000 $.
  • اگر این ملک دارای املاک مسکونی به ارزش بیش از 3،000،000 دلار باشد ، 2٪ مالیات بیشتر برای ارزش املاک مسکونی بیشتر از 3،000،000 $ اعمال می شود.

سوالات متدوال در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک برای خرید و فروش یا پیش خرید ملک

مالیات نقل و انتقال چیست؟

مالیات نقل و انتقال ملک مالیاتی است که خریدار جدید آن را در هنگام نقل و انتقال سند می‌پردازد. نرخ پرداخت مالیات نقل و انتقال در استان بریتیش کلمبیا به صورت ۱٪ در ۲۰۰،۰۰۰ دلار اول، ۲٪ از مابقی مبلغ تا سقف ۲ میلیون دلار و اگر مبلغ خرید ملک بیشتر از ۲ میلیون دلار باشد، ۳٪ از باقیمانده مبلغ تا سقف ۳ میلیون دلار و اگر مبلغ خرید بیش از ۳ میلیون دلار باشد، مقدار ۲٪ مالیات برای مابقی مبلغ محاسبه می‌گردد. این مالیات فقط یکبار توسط خریدار پرداخت می‌گردد و هربار که ملک خرید و فروش می‌شود مجدداً توسط خریدار بعدی باید پرداخت شود.

تفاوت مالیات نقل و انتقال با مالیات سالیانه ملک چه می‌باشد؟

مالیات سالیانه ملک مالیاتی است که توسط شهرداری هر منطقه تعیین می‌گردد و هر ساله باید پرداخت شود، در حالی که مالیات نقل و انتقال، یک مالیات استانی است و فقط یک بار در هنگام خرید و فروش ملک در زمان انتقال سند باید توسط خریدار پرداخت شود.

چه کسی مالیات نقل و انتقال ملک را می‌پردازد؟

در اکثر موارد خریدار جدید مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک می‌باشد.

مالیات نقل و انتقال ملک چه زمانی باید پرداخت شود؟

شما به عنوان خریدار جدید (صاحب جدید ملک) مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال در روز تکمیل معامله و سند زدن در محضر هستید. خریدار باید بودجه‌ای برای مالیات نقل و انتقال سند و هزینه‌های دفترخانه را از قبل در نظر بگیرد و آن را محاسبه کند.

یک مثال برای نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال:

در نظر بگیریم که قیمت خرید ملک ۸۰۰،۰۰۰ دلار می‌باشد، ۱٪ مالیات برلی ۲۰۰،۰۰۰ دلار اول معادل ۲۰۰۰ دلار، سپس ۲٪ از مابقی مبلغ تا سقف ۲ میلیون دلار که به صورت: ۸۰۰،۰۰۰ - ۲۰۰،۰۰۰ = ۶۰۰،۰۰۰ × ۲٪ = ۱۲،۰۰۰ محاسبه می‌گردد، بنابراین مالیات نقل و انتقال این ملک ۸۰۰،۰۰۰ دلاری ۱۴،۰۰۰ دلار (۱۲۰۰۰+ ۲،۰۰۰) می‌باشد.

© 2024 BestPresales | All Rights Reserved • Site Map • Powered By BestPresales.com
Royal Pacific