ابزار‌ها

محاسبه گر
کمیسیون

محاسبه گر کمیسیون ابزاری مفید برای محاسبه هزینه های پرداخت شده در خصوص پرداخت کمیسیون به آژانس های املاک برای خدمات آنها می باشد.

محاسبه گر کمیسیون

محاسبه گر
مالیات انتقال ملک

محاسبه گر مالیات نقل و انتقال ملک ابزاری مناسب برای محاسبه مالیاتی است که می بایست در هنگام خرید ملک به دولت پرداخت شود.

محاسبه گر مالیات نقل و انتقال ملک

محاسبه گر
وام

محاسبه گر وام مسکن ابزاری مفید برای محاسبه میزان توان مالی قبل از شروع جستجوی ملک جهت خرید می باشد.

محاسبه گر اقساط وام
© 2024 BestPresales | All Rights Reserved • Site Map • Powered By BestPresales.com
Royal Pacific